Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
USD 412.55 EUR 465.73
RUB 5.79 CNY 58.91
Новости

Проведение торгов по продаже транспортных средств «Toyota Land Cruiser Prado», «Toyota Hiace»

2 Сентября 2015 10:00 1057
Поделиться:

О Б Ъ Я В Л Е Н И ЕТоварищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» о проведении торгов по продаже транспортных средств «Toyota Land Cruiser Prado», «Toyota Hiace»

«Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Toyota Land Cruiser Prado», «Toyota Hiace» көлік құралдарын сату бойынша сауда-саттық жүргізілуі туралы

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

 

1.         Лоттардың атауы, олардың сипаттамалары (қысқаша баяндама):

- «Toyota Land Cruiser Prado», шығарылған жылы 2003, қозғалтқыш               V 2700 см³, МБАҚ, есіктердің саны 5, түсі ақ, қызметтік пайдаланудағы көлік құралы, «Toyota Hiace» шығарылған жылы 2003, қозғалтқыш V 2400 см³, МБАҚ, есіктердің саны 4, түсі ақ, қызметтік пайдаланудағы көлік құралы (бұдан әрі - Көлік құралдары).

 

2.         Лоттардың бастапқы бағалары:

- «Toyota Land Cruiser Prado» 1 847 141 (бір миллион сегіз жүз қырық жеті мың бір жүз қырық бір) теңге,

- «Toyota Hiace» 1 505 657 (бір миллион бес жүз бес мың алты жүз елу жеті) теңге.

 

3.         Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдендірілген жарнаның мөлшері мен кепілдендірілген жарнаны аудару үшін сауданы ұйымдастырушының банктік деректемелері:

- Сауда-саттыққа қатысу үшін «Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Банк ЦентрКредит» АҚ банкіндегі KZ528560000006245954 есепшотына аударылатын кепілдендірілген жарнаның мөлшелері:

«Toyota Land Cruiser Prado» - 92 357,05 (тоқсан екі мың үш жүз елу жеті) теңге бес тиың,

«Toyota Hiace» - 75 282,85 (жетпіс бес мың екі жүз сексен екі) теңге сексен бес тиың.

 

4.         Сауда-саттықты жүргізу тәсілдері:

- сауда-саттық ағылшын тәсілі бойынша жүргізіледі, егер ағылшын тәсілі бойынша сауда-саттық дәрменсіз болып саналса, лоттар сауда-саттыққа голландиялық тәсілі бойынша шығарылады.

 

5.         Сауда-саттықтың өткізілетің орны, күні мен уақыты:

- Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №4 үй, «Алтын Орда» бизнес орталығы, 17 қабат, №1700 кабинеті, 2015 жылдың «14» қыркүйек,    сағат 10:00-де.

 

6.         Сауда-саттықты жүргізу тәртібі:

- Көлік құралдарын сату бойынша сауда-саттық жүргізу тәртібі» құжаты осы хабарламаның қосымшасында.

  

7.         Сауда-саттықа қатысу үшін өтініштердің қабылдау орны, мерзімі мен уақыты:

- Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №4 үй, «Алтын Орда» бизнес орталығы, 17 қабат, №1705 кабинеті, осы хабарлама жарияланған сәттен бастап 2015 жылдың «10» қыркүйгінің, сағат 18:30-ға дейін;

 

8.         Сауда-саттықты ұйымдастырушымен (сауда-саттыққа қатысу үшін қатысты консультацияны алу үшін) байланыс мәліметтері;

- «Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Мемлекеттік сатып алу бойынша менеджері Ағниет Бөлегенов, телефонның жұмыс номері +7 7172 95 40 51.

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» о проведении торгов по продаже транспортных средств «Toyota Land Cruiser Prado», «Toyota Hiace»

 

1.                 Наименование лотов, их характеристики (краткое описание):

- «Toyota Land Cruiser Prado», 2003 года выпуска, V двигателя 2700 см³, МКПП, количество дверей 5, цвет белый, транспортное средство в служебной эксплуатации, «Toyota Hiace», 2003 года выпуска, V двигателя 2400 см³, МКПП, количество дверей 4, цвет белый, транспортное средство в служебной эксплуатации (далее – Транспортные средства).

 

2.                 Стартовые цены лотов:

- «Toyota Land Cruiser Prado» 1 847 141 (один миллион восемьсот сорок семь тысяч сто сорок один) тенге,

- «Toyota Hiace» 1 505 657 (один миллион пятьсот пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) тенге.

 

3.                 Размер гарантийного взноса для участия в торгах и банковские реквизиты организатора торгов, для перечисления гарантийного взноса:

- размер гарантийного взноса для участия в торгах равен:

«Toyota Land Cruiser Prado» - 92 357,05 (девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) тенге пять тиын,

«Toyota Hiace» - 75 282,85 (семьдесят пять тысяч двести восемьдесят два) тенге восемьдесят пять тиын, перечисляемые на расчетный счет Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» KZ528560000006245954 в банке АО «Банк ЦентрКредит».

 

4.         Методы проведения торгов:

- методом проведения торгов является английский метод, а в случае признания торгов по английскому методу несостоявшимися, лоты выставляется на торги по голландскому методу.

  

5.         Место, дата и время и проведения торгов:

- Республика Казахстан, город Астана, улица Орынбор, дом №4, бизнес центр «Алтын Орда», этаж 17, кабинет №1700, «14» сентября 2015 года, 10 часов 00 минут.

 

6.         Порядок проведения торгов:

- документ «Порядок проведения торгов по реализации Транспортных средств к настоящему объявлению прилагается во вложении.

 

7.         Место, сроки и время и приема заявок на участие в торгах:

- Республика Казахстан, город Астана, улица Орынбор, дом №4, бизнес центр «Алтын Орда», этаж 17, кабинет №1705, с момента публикации настоящего объявления до 18 часов 30 минут «10» сентября 2015 года.

 

8.         Контактные данные организатора торгов (для получения консультаций касательно участия в торгах):

- Менеджер по государственным закупкам Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» Агниет Булегенов, рабочий номер телефона +7 7172 95 40 51.

  

Көлік құралдарын сату бойынша сауда-саттық жүргізу тәртібі

 

1.      Жалпы тәртібі

1.      Көлік құралдарын сату бойынша сауда-саттық жүргізу тәртібі (бұдан әрі – Сауда-саттық жүргізу тәртібі) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған

2.                Осы Сауда-саттық жүргізу тәртібі Көлік құралдарын сату бойынша іс-шаралардың айқындығы мен әділдігін қамтамасыз етеді.

 

2.     Анықтамалар мен қысқартулар

1.                Сауда-саттық ұйымдастырушы«Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

2.                Лоттар – ұйымдастырушымен жүзеге асырылып отырған «Toyota Land Cruiser Prado (инвентарлық номері 000000461), «Toyota Hiace» (инвентарлық номері 000000382).

3.                Комиссия – сауда жүргізу процедураларын орындау үшін ұйымдастырушымен құралатын алқа органы.

4.                Қатысушысаудаға қатысуға тілек білдірген жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға, жеке тұлға.

5.                Аукциондық номер – саудаға қатысу үшін қатысушыға берілетін номер.

6.                Бастапқы бағабағалаушымен лот үшін берілген баға (бағалаушы Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының талаптарына сәйкес, өз қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

7.                Кепілдендірілген жарналотты жүзеге асыру бойынша саудаға қатысуға тілек білдірушілерге сауданы ұйымдастырушылардың банктік реквизиттеріне жеке тұлға, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға енгізілетін ақшалай сома.

8.                Ағылшын әдісілоттың бастапқы бағасы оған дейін жарияланған қадамнан лот үшін әлдеқайда жоғары бағаны ұсынған бір қатысушы қалғанға дейінгі сауда әдісі.

9.                Голландиялық әдіслоттың бастапқы бағасы жарияланған сәттен бастап лоттың бағасы қатысушылардың бірі оны жарияланған баға бойынша сатып алуға келіскен кездегі сауда әдісі.

10.           Төменгі бағаодан төмен бағаға лот жүзеге асырылмайтын баға.

11.           Жеребе салубұл дауды жорамалдап осы сияқты басқаларының ішінен суырып алу жолы арқылы шешу.

12.           Жеңімпазсауданы жеңіп алған тұлға, яғни, лот үшін әлдеқайда жоғары баға ұсынған қатысушы, болмаса, сауда қорытындысы жайлы хаттаманы толытған комиссия хатшысымен жарияланған лотты бағасы бойынша алуды бірінші ұсынған тұлға.

13.           Лоттың сатып алу құнысауда қорытындысы жайлы хаттамаға сәйкес, жеңімпаздың лотты сатып алуға тілек және өзіне міндеттеген сома.

14.           Сатып алушылоттың сатып алу бағасын енгізген саудаға қатысушы/жеңімпаз.

3.     Комиссия

1.                Комиссия сауданы ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметті жүзеге асырады.

2.                Комиссияның шешімдері Қорытындылар хаттамасымен рәсімделенеді.

3.                Комиссия мүшелері болып төраға, комиссия төрағасының орынбасары мен комиссияның басқа мүшелері болып табылады. Төраға жоқ кезде оның міндеттерін орнын басушы тұлға атқарады. Комисия мүшелерінің жалпы саны тақ саннан құралып, 3 адамнан кем болмауы керек. 

4.                Комиссия төрағасымен сауданы ұйымдастырушы бірінші жетекшінің орынбасарынан төмен емес лауазымды тұлға болуы керек.

5.                Комиссия төрағасы міндетті:

1)                Жұмысты жоспарлау және комиссияның қызметін басқару;

2)                Комиссияның отырыстарында төрағалық ету;

3)                Сауда жүргізудің осы тәртібімен қаралған басқа функцияларды жүзеге асыру.

6.                Комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап қызмет етеді және өз қызметін лотты жүзеге асыру күнінен бастап тоқтатады.

7.                Комиссияның отырыстары комиссия мүшелерінің жалпы санынан көпшілігі болған жағдайда өтеді және комиссия хатшысы мен сауда қатысушылары, комиссия мүшелерінің қолы қойылған сауда қорытындысы туралы хаттама толтырылады.

8.                Комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады және комиссия мүшелерінің басым бөлігі оған дауыс берсе, қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда комиссия төрағасы, немесе ол болмаған жағдайда комиссия төрағасының орынбасарының берген дауысы қабылданған деп саналады. Келіспеген жағдайда комиссияның шешімімен комиссиясынң кез келген мүшесі ерекші пікір білдіруге құқылы, ол хат күйінде жазылып, сада қорытындысы туралы хаттамаға қосып салынады.

9.                Комиссияның ұйымдастыру қызметін комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді.

10.           Конкурстық комиссияның хатшысы комиссия мүшесі болып табылмайды және комиссиямен қабылданған шешімдерге дауыс қосу құқығы жоқ және сауданы ұйымдастырушының құрылымдық бөлімдерінің лауазымдық тұлғалары қатарынан анықталады.

11.           Комиссия хатшысы:

1)                Комиссия отырысын өткізуді ұйымдастырады;

2)                Сауда қорытындысы туралы хаттаманы толтырып, қол қояды;

3)                Жүргізілген сауда бойынша барлық құжаттардың сақталуын және олардың құпиялылығын;

4)                Сауда жүргізудің осы тәртібінде қаралған басқа функциядарды жүзеге асырады.

  

4.                Лоттарды жүзеге асыруға дайындық

1.                Комиссия лоттардың жағдайы мен дұрыстығын тексереді, ал комиссия хатшысы лоттарды тіркеудің сәйкес актін құрады. Лоттарды тіркеу акті сауданы жүргізудің осы тәртібінің №1 Қосымшасына сәйкес форма бойынша құрылады.

2.                Саудада лотты жүзеге асыру бәссауда формасында өтеді.

3.                Лотты ағылшын әдісі бойынша саудаға шығаруда лоттың бастапқы бағасы тәуелсіз бағалау қорытындысы бойынша анықталған лоттың құнына тең болуы керек. 

4.                Комиссия хатшысы сауда өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей алда тұрған сауда туралы оны ұйымдастырушының интернет-ресурсында  қазақ және орыс тілдеріндегі хабарландыруды дайындап, орналастыру бойынша барлық қажетті шараларды жүргізді.

5.                Сауда жүргізу туралы хабарландыруда келесідей мәліметтер болуы керек:

1)                Лоттың атауы, оған сипаттама (қысқаша);

2)                Лоттың бастапқы бағасы;

3)                саудаға қатысу үшін кепілдендірілген жарнаның мөлшері мен сауданы ұйымдастырушының кепілдендірілген жарнаны аудару үшін банктік реквизиттары;

4)                сауданы жүргізу әдістері;

5)                күні, уақыты мен сауда өтетін орын;

6)                сауда өткізудің тәртібі;

7)                мерзім, уақыт және саудаға қатысуға тілек білдіргендерді қабылдау орны;

8)                сауданы ұйымдастырушының жеке мәліметтері.

  

5.                Қатысушыларды тіркеудің шарттары

1.                Комиссия хатшысы қатысуға тілек білдіргендердің өтініштерін қабылдап, тіркейді, келіп түскен құжаттарды комиссияның қарауына береді.

2.                Қатысушыларды тіркеу саудаға қатысушылардың журналында алда тұрған сауда туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап жүзеге асырылады және сауда басталғанша бір жұмыс күні дейін аяқталады.

3.                Қатысушы ретінде тіркелу үшін келесідей құжаттар қажет:

1)                Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін:

-                  Осы Тәртіптің №2 қосымшасына сәйкес саудаға қатысу үшін тапсырылған өтініш;

-                  Қатысушының/қатысушы өкілінің жеке куәлігінің көшірмесі және көшірмені тексеру үшін жеке куәлігінің түпнұсқасы;

-                  Жеке кәсіпкер куәлігінің көшірмесі (жеке кәсіпкерлер үшін);

-                  Сауданы ұйымдастырушылардың банктік реквизиттеріне кепілдендірілген жарнаны енгізуді растайтын төлем құжатының түпнұсқасы;

-                  Жеке тұлға мен жеке кәсіпкердің өкілеттілігін атқаратынын растайтын сенімхаттың нотариалды көшірмесі (болған жағдайда).

2)                Заңды тұлғалар үшін:

-                  Осы тәртіптің №2 қосымшасына сәйкес саудаға қатысуға өтініш;

-                  Заңды тұлғаның мөрі басылған оның тіркеуі туралы куәлік пен қатысушының құрылтайшылық құжаттарының көшірмелері;

-                  Сауданы ұйымдастырушының банктік реквизиттеріне кепілдендірілген жарнаны енгізуді растайтын төлем құжатының түпнұсқасы;

-                  Заңды тұлғаның өкілі екенін арстайтын құжаттың түпнұсқасы, сонымен бірге, заңды тұлға өкілінің жеке куәлігі мен оны тексеру үшін жеке куәліктің түпнұсқасы.

4.                Саудаға қатысуға өтініш талап етілген құжаттар толық болған жағдайда қабылданады және комиссия хатшысымен саудаға қатысушылар журналында тіркеледі.

5.                Саудаға қатысуға хабарландыруда көрсетілген мерзімде қабылдау күнінен кешіктірілген өтініштер қабылдандбайды және тіркелмейді.

6.                Саудаға қатысуға білдірілген өтініштердің кері қайтарылуына белгіленген формаға сай емес, өтініш беру мерзімі бұзылған, сонымен бірге, сауда өткізудің осы Тәртібінде бекітілген талаптардың басқа заңбұзушылықтары негіз болады.

7.                Саудаға қатысушыларды тіркеу журналында келесі мәліметтер болады:

1)                р/б №;

2)                Саудаға қатысуға білдірген өтінішінің күні мен уақыты;

3)                Қатысушының аты;

4)                Қатысушының-қатысушы өкілінің өкілеттілігін растайтын құжат мәліметтері;

5)                Деректі (нақты) және заңды мекен-жайы, қатысушыға байланысты  жеке мәліметтері;

6)                Лоттың номері мен атауы;

7)                Қатысушыға берітелітн реттік аукциондық;

8)                Қатысушының/қатысушы өкілінің қолы.

8.                Қатысушыға бекітілген аукциондық номерді басқа қатысушымен, жеке тұлғамен, жеке кәсіпкермен және заңды тұлғамен пайдалануға тйым салынады.

9.                Қатысушылар:

1)                Саудаға өздері немесе өздерінің өкілдері арқылы қатысады;

2)                Лот бойынша қосымша мәліметтерді алуға еркін мүмкіндігі бар;

3)                Саудада жүзеге асырылып жатқан лотты алдан-ала қарауы мүмкін;

4)                Сауда жүргізудің осы Тәртібінің №3 қосымшасының формасы бойынша сауда басталғанша 24 сағаттан кешіктірмей өз өтініштерін қайтарып ала алады.

10.           Саудаға қатысуға кепілдендірілген жарна лоттың бастапқы бағасынан 5% (бес пайыз) мөлшерде бекітіледі және сауда ұйымдастырушысының алдағы сауда туралы хабарландыруында көрсетілген бенктік реквизитеріне енгізіледі.

11.           Кепілдендірілген жарнаның енгізілгенін  растайтын төлем құжаты болып табылады. Оны банк міндетті түрде белгілеуі керек және төмендегідей мәліметтер көрсетілуі керек: 

1)                Ақшаны жіберуші;

2)                Ақшаны алушы;

3)                Енгізілген сома;

4)                Төлемнің белгіленуі

12.           Сауда жеңімпазының кепілдендірілген жарнасы сатып алынған лоттың есебіне аударылады (лоттың атауын аңықтау).

13.           Комиссия өтініштер мен оған қосымша құжаттарды сақталуын қамтамасыз етутжәне олардың құпиялылығын бойынша шараларды қолға алады.

 

6. Сауда-саттықты жүргізудің тәртібі

1)                Сауда комиссия хатшысымен жүргізіледі.

2)                Барлық қатысушылар бір-біріне қарама-қарсы орналасады .

3)                Лот бойынша сауда комиссия хатшысының лотқа қысқаша сипаттама беріп, сауданың жүргізілу әдісі мен оның бастапқы бағасы жайлы хабарландыруынан басталады.

4)                Саудадағы бағаның тіркелген қадамы көтерілу немесе ттөмендеуіне қарай өзгеруі лоттың бастапқы бағасынан 5% (бес пайыз) мөлшерде белгіленеді.

5)                Бірінші сауда ағылшын әдісі бойынша жүргізіледі:

1)                Комиссия хатшысымен лоттың бастапқы бағасы жарияланғаннан аукциондық номерді көтеру арқылы өзінің лотты алғысы келетінін білдіреді;

2)                Бір уақытта бір немесе одан көп аукциондық номерлар кезінде лот бағасы жарияланған қадамнан көтеріледі, ол үшін комиссия хатшысы қатысушылардың аукциондық номерлерін жариялайды және оны көтеруді ұсынады. 

Лот үшін әлдеқайда жоғары баға берген қатысушы жеңімпаз деп жарияланады;

3)                Егер, бір уақытта бір немесе одан да көп аукциондық номерлар болған  жағдайда, жарияланған қадамға қатысушылардың ешқайсысы лотты көтерілген бағаны ескеріп, оны алуға тілек білдірмесе, онда комиссия хатшысы жеребе тартуға құқықты;

4)                Егер, лоттың бастапқы бағасын жариялағаннан кейін қатысушылардың ешқайсысы лотты сатып алуға тілек білдірмесе,онда сауда жасалмады деп саналады және сауда нәтижелері туралы Осы тәртіптің №4 қосымшасына сәйкес хаттама толтырылады.

6)                Ағылшын әдісі бойынша сауда жасалмады деп саналғаннан кейін, сауда жүргізу талаптарын сақтау арқылы лот саудаға голланд әдісі бойынша шығарылады.

7)                Сауданың голландтық әдісі:

1)                Комиссия хатшысымен лоттың бастапқы бағасы жарияланғаннан кейін қатысушылар аукциондық номерді көтеру арқылы лотты сатып алуға өз тілектерін білдіреді;

2)                Комиссия хатшысы бастапқы бағаны айтқан кезде бірінші болып аукциондық номерді көтерген қатысушының номерін атайды және балғаны ұру арқылы оны лот бойынша жеңімпаз деп жариялайды.

3)                Бастапқы бағаны жариялау кезінде бір уақытта бір немесе одан да көп аукциондық номерлер көтерілсе, комиссия хатшысы жеребе тартады;

4)                Комиссия хатшысы лоттың ең төменгі бағасын жариялаған кезде қатысушылардың ешқайсысы лотты сатып алуға тілек білдірмесе, онда сауда өткізілмеді деп саналады және сауда нәтижесі туралы сауда жүргізудің осы тәртібінің №4 қосымшасына сәйкес хаттама толтырылады.

8)                Сауданың голландтық әдісінде лоттың төменгі бағасы бастапқы бағадан 50% (елу пайыздан) кем болмауы керек;

9)                Комиссия хатшысы лотты сатып алмақшы қатысушылар болған жағдайда, басқа аукциондық номерлер болмаса, лоттың соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқөа сатып алушылар болмаса, лоттың жүзеге асу фактісін балғаны ұру арқылы растайды.

Сауда қорытындысы бойынша, комиссия хатшысымен сауда қорытындысы туралы сауда жүргізудің осы Тәртібінің №5 қосымшасына сәйкес хаттама толтырылады.

10)           Комиссия хатшысы қатысушылар берген ұсыныстардың есебін жүргізеді.

11)           Сауда өткізілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде сауда нәтижесі туралы хаттамаға қол қоймаған жеңмімпаз немесе хаттамаға ол қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сауданы ұйымдастырушының банктік есебіне лоттың сатып алу бағасын енгізбесе, лотты алу құқығынан, сонымен бірге, аталған лот бойынша одан кейінгі саудаға қатысу құқығынан айырылады.

Жеңімпаз лотты алу құқығынан айырылған жағдайда, сонымен бірге, саудаға екі немесе одан да көп қатысушы қатысса, лот қатысушыларға керісінше кезекте, соңғы ұсынылғаннан әлдеқайда жоғары бағаға ұсынылады.

Қатысушылар лотты алудан бас тартқани жағдайда жеңімпазды лотты алу құқығынан айырғаннан кейін комиссия хатшысымен сауда нәтижесі туралы Сауда жүргізудің осы тәртібінің №4 қосымшасына сәйкес хаттама толытырады, және лот бойынга жаңа сауда жүргізіледі.

 

7. Сауда-саттық өткізу нәтижелері

1.      Сауда-саттық өткізу нәтижесі комиссия мүшелері мен хатшысы, сондай-ақ сауда-саттық қатысушылары қол қоятын сауда-саттық  нәтижелері туралы хаттамамен ресімделеді (егер сауда-саттық өтті деп танылған жағдайда).

2.      Хаттама сауда-саттық ұйымдастырушысына және қатысушысына бір-бір данадан жасалады (егер сауда-саттық өтті деп танылған жағдайда).

3.                Сауда-саттық егер лот бойынша сауда-саттықта екі қатысушы болса, өтпеді деп жарияланады.

4.                Сауда-саттық нәтижесі туралы хаттама сауда-саттық ұйымдастырушысы сатып алушыға лотқа меншік құқығын беру үшін негіз болып табылады.

5.                Лотқа меншік құқығын беруді ресімдеу бойынша шығыстарды сатып алушы көтереді.

  

8. Кепілді жарнаны қайтару тәртібі

1.                Сауда-саттық жеңімпазы болып танылмаған не сауда-саттыққа қатысу туралы өтінімін қайтарып алған қатысушының кепілді жарнасын осы сауда-саттықты өткізу тәртібінің жағдайларына сәйкес сауда-саттық ұйымдастырушы сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде қайтарады.

2.                Кепілдік жарна осы тәртіпте көзделген жағдайларды жеңімпаз орындамаған жағдайда,  қайтарылмайды.

 

 

 

бекітілген Сауда-саттық өткізу тәртібіне

№1 Қосымша

 

Лот тізімдемесінің актісі

 

Астана қ.                                                                          2015 жылғы    «___»____

 

Осы лот тізімдемесінің актісі төмендегі туралы сауда-саттық ұйымдастырушысының Төрағасы мен комиссия мүшелерінің қатысуымен жасалды:

- сипаттама: _____________________;

- дайындаушы: _____________________;

- дайындалған (өндірілген) күні: _____________________;

- белгіленген қалдық теңгерімдік құны: ___________________;

- орналасқан орны: _____________________;

- техникалық жай-күйі, ескірген: _____________________;

- ақаулары/кемшіліктері туралы мәліметтер: _____________________.

 

Комиссия төрағасы

Бас директор                                                                                 _________

 

Комиссия төрағасының орынбасары:

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз

ету басқармасының шаруашылық жұмыстары жөніндегі

менеджері – ТҚ және ЕБ бойынша инженері                               _________

 

Комиссия мүшелері:

Экономикалық талдау бөлімінің бастығы                                   _________

 

Бөлім бастығы - бухгалтерлік есеп және

салықтық есептілік бөлімінің бас бухгалтері                               _________

 

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылықты

қамтамасыз ету басқармасының заңгері                                               _________

 

Комиссия хатшысы:

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджері                               _________

 

 

бекітілген Сауда-саттық өткізу тәртібіне

№2 Қосымша

 

Сауда-саттыққа қатысуға арналған

ӨТІНІМ

 

1. (ЖТ үшін – Т.Е.Ә., тұрғылықты мекенжайы, ЖК, ЗТ үшін – толық атауы, заңды мекенжайы, банктік реквизиттері), Сауда-саттық өткізу тәртібімен және сауда-саттық өткізу хабарламасымен танысып, № (лоттың нөмірі мен атауын көрсете отырып)  лотты іске асыру бойынша сауда-саттыққа қатысуға осы өтінімді қабылдауды сұраймын/сұрайды.

 

Кепілді жарна аудару туралы төлем құжатының реквизиттері: _________________________________.

2.  Сауда-саттыққа қатысуға арналған осы өтінімді бере отырып, Сауда-саттық өткізу тәрітібінің жағдайларымен келісемін/келіседі.

3. Қатысушы сауда-саттық жеңімпазы болып танылған жағдайда:

-                  сауда-саттық нәтижесі туралы хаттамаға қол қоюға;

-                    Сауда-саттық өткізу тәртібінде белгіленген тәртіппен және мерзімде лоттық сатып алу құнын төлеуге келісемін.

4. Кепілді жарнаны қайтару үшін қатысушының банктік реквизиттері: ________________________________________________________________.

5. Кепілді жарнаны қайтаруға қатысты Сауда-саттық өткізу тәртібінде белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, сауда-саттық ұйымдастырушысына талап-арыз/ым   болмайды.

6. Почта, электрондық (болған жағдайда) мекенжай:_____________________.

қосымша:

-                    ЖК үшін  жеке басын куәландыратын куәліктің көшірмесі,   ЖК, ЗТ үшін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

-                  Сауда-саттық өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген сауда-саттық ұйымдастырушысының банктік реквизиттеріне қатысушының кепілді жарна сомасын аударғанын растайтын банк белгісімен төлем құжатының түпнұсқасы.

 

Күні: 201_ жылғы  «___»__________

 

Қатысушы: __________________________.

Қолтаңба, мөр (болған жағдайда)

 

 

 

 

бекітілген Сауда-саттық өткізу тәртібіне

№3 Қосымша

 

Сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қайтарып алу туралы

ХАБАРЛАМА

 

Осы арқылы, (ЖТ үшін - Т.Е.Ә., тұрғылықты мекенжайы, ЖК, ЗТ үшін   – толық атауы, заңды мекенжайы, банктік реквизиттері), (сауда саттық өткізу күні көрсетіледі) тағайындалған лот бойынша  сауда-саттыққа қатысуға берген өтінімді қайтарып аламын/қайтарып алады.

 

Күні: 201_ жылғы  «___»__________

 

Қатысушы: __________________________

Қолтаңба, мөр (болған жағдайда)

 

 

 

 

бекітілген Сауда-саттық өткізу тәртібіне

№4 Қосымша

 

Сауда-саттық нәтижелері туралы

 ХАТТАМА

 

Астана қ.

№___ 2015 жылғы «___» ______  

«____» с. «____» м.

 

Лоттың № ____.

Лоттың атауы:________.

Лоттың қысқаша сипаттамасы:

__________________________________________.

Лоттың старттық бағасы: __________ теңге.

Сауда-саттық өткізу әдісі: ___________.

Комиссия құрамы:

Комиссия төрағасы:

Бас директор

(Т.Е.Ә.)

орынбасары:

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз

ету басқармасының шаруашылық жұмыстары жөніндегі

менеджері – ТҚ және ЕБ бойынша инженері                               (Т.Е.Ә.)

Комиссия мүшелері:

Экономикалық талдау бөлімінің бастығы                                             (Т.Е.Ә.)

Бөлім бастығы – бухгалтерлік есеп және

салықтық есептілік бөлімінің бас бухгалтері                               (Т.Е.Ә.)

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылықты

қамтамасыз ету басқармасының заңгері                                               (Т.Е.Ә.)

Комиссия хатшысы:

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджері                               (Т.Е.Ә.)

 

Сауда-саттық өткізу қорытындысымен  аталмыш лот бойынша (сауда-саттықты өтпеді деп тану себебін көрсету) себебінен  сауда-саттық  өтпеді деп шешім қабылданды.

 

Комиссия төрағасы:

Бас директор                                                                                 _________

 

 

 

 

Комиссия төрағасының орынбасары

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз

ету басқармасының шаруашылық жұмыстары жөніндегі

менеджері – ТҚ және ЕБ бойынша инженері                               _________

 

 

Комиссия мүшелері:

Экономикалық талдау бөлімінің бастығы                                             _________

 

Бөлім бастығы – бухгалтерлік есеп және

салықтық есептілік бөлімінің бас бухгалтері                               _________

 

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылықты

қамтамасыз ету басқармасының заңгері                                               _________

 

Комиссия хатшысы:

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджері                               _________

    

 

 

 

 

бекітілген Сауда-саттық өткізу тәртібіне

№5 Қосымша

 

 

Сауда-саттық нәтижелері туралы

 ХАТТАМА

 

Астана қ.

2015 жылғы «___» ______ №___

«____» с. «____» м.

 

лоттың  ____.

Лоттың атауы:________.

Лоттың қысқаша сипаттамасы:

__________________________________________.

Лоттың старттық бағасы: __________ теңге.

Сауда-саттық өткізу әдісі: ___________.

Комиссия құрамы:

Комиссия төрағасы:

Бас директор

(Т.Е.Ә.)

Коммиссия төрағасының орынбасары:

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз

ету басқармасының шаруашылық жұмыстары жөніндегі

менеджері – ТҚ және ЕБ бойынша инженері                               (Т.Е.Ә.)

Комиссия мүшелері:

Экономикалық талдау бөлімінің бастығы                                             (Т.Е.Ә.)

Бөлім бастығы – бухгалтерлік есеп және

салықтық есептілік бөлімінің бас бухгалтері                               (Т.Е.Ә.)

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылықты

қамтамасыз ету басқармасының заңгері                                               (Т.Е.Ә.)

Комиссия хатшысы:

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі  менеджері                              (Т.Е.Ә.)

 

Аталмыш лот бойынша сауда-саттық өткізу қорытындысы бойынша  (ЖТ үшін - Т.Е.Ә., ЖК, ЗТ үшін – толық атауы) сауда-саттық жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылданды.

Қатысушылар туралы мәліметтер:

                   i.                        Қатысушы (жеңімпаз): (ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауы).

Лоттың бағасы бойынша ұсыныс: ______ теңге

                ii.                        Қатысушы (жеңімпаздан кейін баға ұсынған): (  ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауы).

Лоттың бағасы бойынша ұсыныс: ______ теңге

              iii.                        Қатысушы, (ең төмен баға ұсынушы): (  ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауы).

Лоттың бағасы бойынша ұсыныс: ______ теңге

Комиссия төрағасы:

Бас директор                                                                                 _________

 

Комиссия төрағасының орынбасары

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз

ету басқармасының шаруашылық жұмыстары жөніндегі

менеджері – ТҚ және ЕБ бойынша инженері                               _________

 

Комиссия мүшелері:

Экономикалық талдау бөлімінің бастығы                                             _________

 

Бөлім бастығы – бухгалтерлік есеп және

салықтық есептілік бөлімінің бас бухгалтері                               _________

 

Құқықтық және әкімшілік-шаруашылықты

қамтамасыз ету басқармасының заңгері                                               _________

 

Комиссия хатшысы:

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджері                               _________

 

 

Қатысушылар:

1.     (  ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауын көрсету).

қолтаңба, мөр  (болған жағдайда).

2.     (  ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауын көрсету).

қолтаңба, мөр  (болған жағдайда).

3.      (  ЖТ үшін - Т.Е.Ә.,   ЖК, ЗТ үшін – толық атауын көрсету).

қолтаңба, мөр  (болған жағдайда).

 

 

 

Порядок проведения торгов по реализации Транспортных средств

 

1.                Общие положения

1.                Настоящий Порядок проведения торгов по реализации Транспортных средств (далее – Порядок проведения торгов) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.                Настоящий Порядок проведения торгов, обеспечивает прозрачность и объективность проведения реализации Транспортных средств.

 

2.                Определения и сокращения

1.                Организатор торгов – Товарищество с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ».

2.                Лоты – реализуемые организатором торгов транспортные средства «Toyota Land Cruiser Prado (инвентарный номер 000000461) «Toyota Hiace» (инвентарный номер 000000382).

3.                Комиссия - коллегиальный орган, создаваемый организатором торгов для выполнения процедуры проведения торгов.

4.                Участник – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, изъявившее желание участвовать в торгах.

5.                Аукционный номер - номер, присваиваемый участнику для участия в торгах.

6.                Стартовая цена – цена за лот определенная оценщиком (оценщик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республике Казахстан об оценочной деятельности), с которой начинается торги.

7.                Гарантийный взнос - денежная сумма, вносимая физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, желающим принять участие в торгах по реализации лота, на банковские реквизиты организатора торгов.

8.                Английский метод - метод торгов, при котором стартовая цена лота повышается с заранее объявленным шагом, до момента, когда остается один участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

9.                Голландский метод - метод торгов, при котором стартовая цена лота понижается с объявленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить лот по объявленной цене.

10.           Минимальная цена - цена, ниже которой лот не может быть реализован.

11.           Жеребьевка – это решение спора, путём вынимания наугад условного предмета, из числа других подобных.

12.           Победитель - лицо, выигравшее торги, то есть участник, предложивший наиболее высокую цену за лот, либо первым предложивший приобрести лот по стоимости, объявленной секретарем комиссии (на торгах по голландскому методу), подписавший протокол о результатах торгов.

13.           Покупная стоимость лота - сумма, за которую согласно протоколу о результатах торгов победитель изъявил желание и обязался приобрести лот.

14.           Покупатель – победитель/участник торгов, внесший покупную стоимость лота.

 

3.     Комиссия

1.                Комиссия осуществляет деятельность по организации и проведению торгов.

2.                Решения комиссии оформляется протоколом о результатах торгов.

3.                Членами комиссии являются председатель, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии. Во время отсутствия председателя его функции выполняет лицо, замещающее его. Общее количество членов комиссии должно составлять нечетное число и быть не менее 3 (трех) человек.

4.                Председателем комиссии должно быть определено должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организатора торгов.

5.                Председатель комиссии обязан:

1)                планировать работу и руководить деятельностью комиссии;

2)                председательствовать на заседаниях комиссии;

3)                осуществлять иные функции, предусмотренные настоящим Порядком проведения торгов.

6.                Комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность со дня реализации лота.

7.                Заседания комиссии проводятся при условии присутствия простого большинства из общего числа членов комиссии и оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается присутствующими членами комиссии, секретарем комиссии и участниками торгов (в случае если торги признаны состоявшимися). В случае отсутствия какого-либо члена комиссии в протоколе о результатах торгов указывается причина его отсутствия с приложением документа, подтверждающий данный факт.

8.                Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя комиссии. В случае несогласия с решением комиссии любой член комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу о результатах торгов.

9.                Организационная деятельность комиссии обеспечивается секретарем комиссии.

10.           Секретарь конкурсной комиссии не является членом комиссии и не имеет права голоса при принятии комиссией решений и определяется из числа должностных лиц структурного подразделения организатора торгов.

 

11.           Секретарь комиссии:

1)                организует проведение заседания комиссии;

2)                оформляет и подписывает протокол о результатах торгов;

3)                обеспечивает сохранность всех документов, по проводимым торгам, и их конфиденциальность;

4)                осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком проведения торгов.

 

4.     Подготовка к реализации лота

1.                Комиссия проверяет состояние и сохранность лота, а секретарь комиссии составляет соответствующий Акт описи лота.

Акт описи лота составляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку проведения торгов.

2.                Реализация лота на торгах производится в форме аукциона, первоначально проводимых по английскому методу.

3.                При выставлении лота на торги по английскому методу, стартовая цена лота должна быть равна стоимости лота, определенной по итогам независимой оценки.

4.                Секретарь комиссии, не менее чем за десять календарных дней, до дня проведения торгов, проводит все необходимые мероприятия по подготовке и размещению объявления о предстоящих торгах на интернет - ресурсе организатора торгов, на казахском и русском языках.

5.                Объявление о проведении торгов должно содержать следующие сведения:

1)                наименование лота, его характеристики (краткое описание);

2)                стартовую цену лота;

3)                размер гарантийного взноса для участия в торгах и банковские реквизиты организатора торгов, для перечисления гарантийного взноса;

4)                методы проведения торгов;

5)                дату, время и место проведения торгов;

6)                Порядок проведения торгов;

7)                сроки, время и место приема заявок на участие в торгах;

8)                контактные данные организатора торгов (для получения консультаций касательно участия в торгах).

 

5.     Условия регистрации участников

1.                Секретарь комиссии проводит прием и регистрацию заявок участников, передает поступившие документы для рассмотрения комиссии.

2.                Регистрация участников производится в журнале регистрации участников торгов, со дня публикации объявления о предстоящих торгах и заканчивается за один рабочий день до начала проведения торгов.

3.                Для регистрации в качестве участника необходимо представить:

1)                для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

-                  заявку на участие в торгах, согласно приложению №2 к настоящему Порядку проведения торгов;

-                  копию удостоверения личности участника/представителя участника и подлинник удостоверения личности, для сверки копии;

-                  копия свидетельства индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

-                  оригинал платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса на банковские реквизиты организатора торгов;

-                  копию нотариально заверенную доверенность, удостоверяющую полномочия представителя физического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии).

2)                для юридических лиц:

-                  заявку на участие в торгах, согласно приложению №2 к настоящему Порядку проведения торгов;

-                  копии свидетельства о регистрации юридического лица и учредительных документов участника, заверенные печатью юридического лица;

-                  оригинал платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса на банковские реквизиты организатора торгов;

-                  оригинал документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также копию документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица и подлинник удостоверения личности, для сверки копии.

4.                Прием заявок на участие в торгах, производится при наличии полного комплекта требуемых документов и регистрируется секретарем комиссии в журнале регистрации участников торгов.

5.                Заявки на участие в торгах, поступившие по истечении срока их приема и регистрации, указанного в объявлении о проведении торгов, не принимаются и не регистрируются.

6.                Основаниями для отказа в принятии заявки на участии в торгах являются оформления заявки с нарушением установленной формы, нарушение сроков подачи заявки, а также иные нарушения требований, установленных настоящим Порядком проведения торгов.

7.                В журнале регистрации участников торгов отражаются следующие сведения:

1)                № п/п;

2)                дата и время регистрации заявки на участие в торгах;

3)                наименование участника;

4)                данные документа подтверждающего полномочия участника/представителя участника;

5)                фактический и юридический адрес, контактные данные участника;

6)                номер и наименование лота;

7)                присваиваемый участнику порядковый аукционный номер;

8)                подпись участника/представителя участника.

8.                Использование другим участником, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, закрепленного за участником аукционного номера, запрещается.

9.                Участники:

1)                участвуют в торгах лично или через своих представителей;

2)                имеют свободный доступ к получению дополнительных сведений по лоту;

3)                могут предварительно осматривать реализуемый на торгах лот;

4)                могут отзывать свою заявку, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала торгов по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку проведения торгов.

10.           Гарантийный взнос для участия в торгах устанавливается в размере 5% (пяти процентов) от стартовой цены лота и вносится на банковские реквизиты организатора торгов, указанные в объявлении о предстоящих торгах.

11.           Подтверждением внесения гарантийного взноса является платежный документ, с обязательным наличием отметки банка и указанием следующих сведений:

1)                отправителя денег;

2)                получателя денег;

3)                суммы взноса;

4)                назначения платежа (для участие в торгах по реализации транспортного средства (указать наименование лота).

12.           Гарантийный взнос победителя торгов зачисляется в счет покупной стоимости лота.

13.           Комиссия принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также их конфиденциальности.

 

6. Порядок проведения торгов

1.                Торги проводятся секретарем комиссии.

2.                Все участники располагаются в прямой видимости друг от друга.

3.                Торги по лоту начинаются с объявления, секретарем комиссии, краткой характеристики лота, метода проведения торгов, стартовой цены лота.

4.                Фиксированный шаг изменения цены на торгах в сторону повышения или понижения устанавливается в размере 5% (пяти процентов) от стартовой цены лота.

5.                Первые торги проводятся по английскому методу:

1)                при объявлении секретарем комиссии стартовой цены лота, участники, поднятием аукционного номера, подтверждают свое намерение приобрести лот;

2)                при наличии более одного одновременно поднятых аукционных номеров, цена лота повышается на объявленный шаг, для этого секретарь комиссии объявляет аукционные номера участников, закрепляет цену и предлагает ее повысить.

Участник, предложивший наиболее высокую цену за лот, объявляется победителем;

3)                если, при наличии более одного одновременно поднятых аукционных номеров, и повышении цены лота на объявленный шаг никто из участников, поднявших аукционные номера, не изъявил намерение приобрести лот по цене с учётом повышения, то секретарь комиссии вправе прибегнуть к процедуре жеребьевки;

4)                в случае если, после объявления стартовой цены лота никто из участников не изъявил намерение приобрести лот, то торги считаются несостоявшимися и оформляется протокол о результатах торгов, согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку проведения торгов.

6.                После признания торгов по английскому методу несостоявшимися, лот выставляется на торги по голландскому методу, с соблюдением требований настоящего Порядка проведения торгов.

7.                Голландский метод торгов:

1)                при объявлении секретарем комиссии стартовой цены лота, участники поднятием аукционного номера подтверждают свое намерение приобрести лот;

2)                секретарь комиссии называет номер участника, который первый поднял аукционный номер при стартовой цене и с ударом молотка объявляет его победителем по лоту.

3)                если в момент объявления стартовой цены одновременно поднимаются более одного аукционных номера, то секретарь комиссии вправе прибегнуть к процедуре жеребьевки;

4)                если, при объявлении секретарем комиссии минимальной цены лота, ни один из участников не изъявил желания приобрести лот, то торги считаются несостоявшимися и оформляется протокол о результатах торгов, согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку проведения торгов.

8.                Минимальная цена лота при голландском методе торгов, не должна быть ниже 50% (пятидесяти процентов) от стартовой цены;

9.                Секретарь комиссии, при наличии участников с намерением приобрести лот, трижды повторяет последнюю цену лота, и при отсутствии других поднятых аукционных номеров, ударом молотка подтверждает факт реализации лота.

По итогам торгов, секретарем комиссии составляется протокол о результатах торгов, согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку проведения торгов.

10.           Секретарь комиссии ведет учет поданных участниками предложений (поднятых аукционных номеров).

11.           Победитель, не подписавший, в течение одного рабочего дня со дня проведения торгов, протокол о результатах торгов или не внесший в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, покупную стоимость лота, на банковский счет организатора торгов, лишается права приобретения лота, а также дальнейшего участия в последующих торгах по данному лоту.

В случае, лишения победителя права приобретения лота, а также, если на торгах участвовало два и более участника, лот предлагается участникам в обратной очередности, от последней предложенной наиболее высокой цены.

В случае отказа участников в приобретении лота, после лишения победителя права приобретения лота, секретарем комиссии составляется протокол о результатах торгов, согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку проведения торгов, и по лоту проводятся новые торги.

 

7. Результаты проведения торгов

1.                Результаты проведения торгов оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается членами и секретарем комиссии, а также участниками торгов (в случае если торги признаны состоявшимися).

2.                Протокол составляется по одному экземпляру для организатора торгов и участников торгов (в случае если торги признаны состоявшимися).

3.                Торги объявляются несостоявшимися, если на торги по лоту явилось менее двух участников.

4.                Протокол о результатах торгов, является основанием для передачи организатором торгов покупателю, права собственности на лот.

5.                Расходы по оформлению передачи права собственности на лот, несет покупатель.

 

8. Порядок возврата гарантийного взноса

1.                Гарантийный взнос участника, не признанного победителем торгов, либо отозвавшего заявку об участии в торгах, в соответствии с условиями настоящего Порядка проведения торгов, возвращается организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов.

2.                Гарантийный взнос не возвращается в случае, не выполнения победителем условий, предусмотренных настоящим Порядком проведения торгов.

 

 

 

Приложение №1

к Порядку проведения торгов,

 

АКТ

описи лота

 

г. Астана                                                                      «___»_________2015 года

 

Настоящий Акт описи лота составлен в присутствии Председателя и членов комиссии организатора торгов о нижеследующем:

- описание: _____________________;

- изготовитель: _____________________;

- дата изготовления (производства): _____________________;

- установленная остаточная балансовая стоимость: ___________________;

- место нахождение: _____________________;

- техническое состояние, износ: _____________________;

- сведения о дефектах/недостатках: _____________________.

 

Председатель комиссии:

Генеральный директор                                                                          _________

 

Заместитель Председателя комиссии:

Менеджер по хозяйственной работе-инженер

по ОТ и ТБ Управления правового

и административно-хозяйственного обеспечения                        _________

 

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического анализа                                _________

 

Начальник отдела-главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и налоговой отчетности                                     _________

 

Юрист управления правового и

административно-хозяйственного обеспечения                                    _________

 

Секретарь комиссии:

Менеджер по государственным закупкам                                             _________

 

 

 

Приложение №2

к Порядку проведения торгов,

 

ЗАЯВКА

на участие в торгах

 

1. (для ФЛ - Ф.И.О., адрес проживания, для ИП, ЮЛ - полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты), ознакомившись с Порядком проведения торгов и объявлением о проведении торгов, прошу/просит принять настоящую заявку на участие в торгах по реализации лота №(указать номер и наименование лота).

Реквизиты платежного документа о перечислении гарантийного взноса: _________________________________.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, соглашаюсь/соглашается с условиями Порядка проведения торгов.

3. В случае признания участника победителем торгов, согласен                 (-на)/согласно:

-                  подписать протокол о результатах торгов;

-                  оплатить покупную стоимость лота, в порядке и сроки, установленные Порядком проведения торгов.

4. Банковские реквизиты участника, для возврата гарантийного взноса: ________________________________________________________________.

5. В случае нарушения требований, установленных Порядком проведения торгов, касающихся возврата гарантийного взноса претензий к организатору торгов иметь не буду/будет.

6. Почтовый, электронный (при наличии) адрес:_____________________.

Приложения:

-                  для ФЛ – копия удостоверения личности, для ИП, ЮЛ копия свидетельства о государственной регистрации;

-                  оригинал платежного документа с отметкой банка, подтверждающего перечисление участником суммы гарантийного взноса на банковские реквизиты организатора торгов, указанные в объявлении о проведении торгов.

 

Дата: «___»__________201_ года.

 

Участник: __________________________.

Подпись, печать (при наличии)

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к Порядку проведения торгов,

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отзыве заявки на участие в торгах

 

Настоящим, (для ФЛ - Ф.И.О., адрес проживания, для ИП, ЮЛ – полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты), отзываю/отзывает свою заявку на участие в торгах по лоту (указать номер и наименование лота), назначенного на (указать дату проведения торгов).

 

Дата: «___»__________201_ года

 

Участник: __________________________

Подпись, печать (при наличии)

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4

к Порядку проведения торгов,

 

ПРОТОКОЛ

о результатах торгов

 

г. Астана

№___ «___» ______ 2014 года

«____» ч. «____» м.

 

№ лота ____.

Наименование лота:________.

Краткое описание лота: __________________________________________.

Стартовая цена лота: __________ тенге.

Метод проведения торгов: ___________.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

Заместитель Председателя комиссии:

Менеджер по хозяйственной работе-инженер

по ОТ и ТБ Управления правового

и административно-хозяйственного обеспечения                        (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического анализа                                (Ф.И.О.)

Начальник отдела-главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и налоговой отчетности                                     (Ф.И.О.)

Юрист управления правового и

административно-хозяйственного обеспечения                                    (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:

Менеджер по государственным закупкам                                             (Ф.И.О.)

 

По итогам проведения торгов по данному лоту принято решение, о признании торгов несостоявшимися по причине (указать причину признания торгов не состоявшимися).

 

Председатель комиссии:

Генеральный директор                                                                           _________

 

Заместитель председателя комиссии

Менеджер по хозяйственной работе-инженер

по ОТ и ТБ Управления правового

и административно-хозяйственного обеспечения                        _________

 

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического анализа                                _________

Начальник отдела-главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и налоговой отчетности                                     _________

 

Юрист управления правового и

административно-хозяйственного обеспечения                                    _________

 

Секретарь комиссии:

Менеджер по государственным закупкам                                             _________

 

 

 

 

 

Приложение №5

к Порядку проведения торгов,

 

ПРОТОКОЛ

о результатах торгов

 

г. Астана

№___ «___» ______ 2015 года

«____» ч. «____» м.

 

№ лота ____.

Наименование лота:________.

Краткое описание лота: __________________________________________.

Стартовая цена лота: __________ тенге.

Метод проведения торгов: ___________.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии

Менеджер по хозяйственной работе-инженер

по ОТ и ТБ Управления правового

и административно-хозяйственного обеспечения                        (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического анализа                                (Ф.И.О.)

Начальник отдела-главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и налоговой отчетности                                     (Ф.И.О.)

Юрист управления правового и

административно-хозяйственного обеспечения                                    (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:

Менеджер по государственным закупкам                                             (Ф.И.О.)

 

По итогам проведения торгов по данному лоту принято решение, признать победителем торгов: (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Сведения об участниках:

I.                  Участник (победитель): (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Предложение по цене лота: ______ тенге

II.               Участник (предложивший цену после победитель): (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Предложение по цене лота: ______ тенге

III.            Участник, (предложивший самую низкую цену): (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Предложение по цене лота: ______ тенге

 

 

 

Председатель комиссии:

Генеральный директор                                                                           _________

 

Заместитель председателя комиссии

Менеджер по хозяйственной работе-инженер

по ОТ и ТБ Управления правового

и административно-хозяйственного обеспечения                        _________

 

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического анализа                                _________

 

Начальник отдела-главный бухгалтер отдела

бухгалтерского учета и налоговой отчетности                                     _________

 

Юрист управления правового и

административно-хозяйственного обеспечения                                    _________

 

Секретарь комиссии:

Менеджер по государственным закупкам                                             _________

 

Участники:

1.                (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Подпись, печать (при наличии).

2.                (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Подпись, печать (при наличии).

3.                (указать для ФЛ - Ф.И.О., для ИП, ЮЛ - полное наименование).

Подпись, печать (при наличии).

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Архив